โฆษณา

รายการสินค้า

ผู้ผลิต

สมัครรับจดหมายข่าว

ภงด.50

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 68 และมาตรา 69ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

รายละเอียดเพิ่มเติม


1,00฿

1 รายการในร้านค้า

การเสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิเมื่อสิ้นรอบ
      
 ระยะเวลาบัญชีจะต้องยื่นแบบแสดงรายการพร้อมชำระภาษี (ถ้ามี) ตามแบบ ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

 

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

1.  กรณีลดอัตราภาษี

***(1.1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ส. 2555 ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 530) ให้เสียภาษีจากกำไรสุทธิ ในอัตราร้อยละ 23

***(1.2) บริษัทที่นำหลักทรัพย์มาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2555 ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 530) ให้เสียภาษีจากกำไรสุทธิ ในอัตราร้อยละ 23

 ***(1.3) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท สำหรับกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นในหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป  ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 530) ให้เสียภาษีจากกำไรสุทธิ ในอัตราร้อยละ ดังนี้

 ************0 - 150,000****************ยกเว้น

*****150,001 - 1,000,000****************ร้อยละ 15

*********1,000,000 ขึ้นไป****************ร้อยละ 23 

***(1.4) กิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 405) แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.รฎ. (ฉบับที่ 508) และ พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 535)   ให้เสียภาษีจากกำไรสุทธิ ในอัตราร้อยละ 10

***(1.5) กิจการนำเข้าส่งออกที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงพลังงานให้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 426) ให้เสียภาษีจากกำไรสุทธิ ในอัตราร้อยละ 10

***(1.6) กิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 492) 
ให้เสียภาษีจากกำไรสุทธิ ในอัตราร้อยละ 3

  

2. กรณีได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรให้เสียภาษีจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่าย ให้เสียภาษีร้อยละ 5 ของยอดรายรับNo customer comments for the moment.

Only registered users can post a new comment.

โฆษณา

สินค้าใหม่

No new products at this time

ตะกร้า  

ว่าง

สินค้าราคาพิเศษ

ไม่มีสินค้าราคาพิเศษ