โฆษณา

รายการสินค้า

ผู้ผลิต

สมัครรับจดหมายข่าว

การจัดทำรายงาน การลงรายการในรายงานภาษีขายและภาษีซื้อ

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข เกี่ยวกับการจัดทำรายงาน การลงรายการในรายงาน การเก็บใบกำกับภาษีและเอกสารหลักฐานอื่นที่ใช้ประกอบการลงรายงานภาษีซื้อตาม มาตรา87 และมาตรา 87/3 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ต้องมีรายการและข้อความอย่างน้อย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม


0,00฿

1 รายการในร้านค้า

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข เกี่ยวกับการจัดทำรายงาน การลงรายการในรายงาน การเก็บใบกำกับภาษีและเอกสารหลักฐานอื่นที่ใช้ประกอบการลงรายงานภาษีซื้อตาม มาตรา87 และมาตรา 87/3 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ต้องมีรายการและข้อความอย่างน้อย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป


  1. 1. รายงานภาษีขายตามมาตรา 87(1) แห่งประมวลรัษฎากร

       ก. รายงานภาษีขาย

       ข. เดือนภาษีและปีภาษี

       ค. ชื่อผู้ประกอบการและเลขประจำผู้เสียภาษีอากร

       ง. ชื่อสถานประกอบการและสำนักงานใหญ่/สาขาที่ ......

       จ. ตารางรายงานภาษีขาย

            1.  ช่อง “วัน เดือน ปี”  ให้กรอกวัน เดือน ปี ของใบกำกับภาษี ยกเว้น

                 (1)  การขายสินค้าหรือการให้บริการบางกรณี ให้กรอก วัน เดือน ปี ของใบสำคัญ

                 (2)  การส่งออกสินค้า ให้กรอกวันที่ชำระอากรขาออก หรือวันที่กรมศุลกากรออกใบขนสินค้าขาออก ฯลฯ แล้วแต่กรณี

            2.  ช่อง “เล่มที่/เลขที่ ให้กรอกเลขที่ของใบกำกับภาษี และเล่มที่ ถ้ามี ยกเว้น

                 (1)  ใบกำกับภาษีที่ออกโดยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน ให้กรอกเลขที่ และเลขรหัสเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่กรมสรรพากรกำหนด โดยเพิ่มช่องอีกหนึ่งช่องก็ได้

                 (2)  การขายสินค้าหรือให้บริการบางกรณี ให้กรอกเล่มที่/เลขที่ใบสำคัญ

                 (3)  การส่งออกสินค้า ให้กรอกเลขที่ใบขนสินค้าขาออก ฯลฯ

           3.  กรณีไม่สามารถกรอกชื่อผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ

                 (1)  การขายสินค้าหรือการให้บริการบางกรณี ให้กรอกรายการตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น สินค้าขาดจากรายงาน หรือส่งออกสินค้า ฯลฯ

                 (2)  การลงรายการโดยใช้หลักฐานรายงานสรุปการขายประจำวัน ให้กรอก “รายงานสรุปการขายประจำวัน”

                 (3)  การขายน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านมิเตอร์หัวจ่าย ให้กรอก “รายงานแสดงรายละเอียดการขายน้ำมัน”

                 (4)  กรณีอื่นๆ เช่น ใบกำกับภาษีอย่างย่อให้กรอก “ขายสินค้าหรือให้บริการ”

          4.  ช่อง “เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้า/ผู้รับบริการ” ให้กรอกโดยระบุเลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการตามที่ปรากฏในใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่ง ประมวลรัษฎากร ใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้ตามมาตรา 86/9 และมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ที่ออกให้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ แล้วแต่กรณี

         5. ช่อง “สถานประกอบการ” ให้กรอกโดยระบุสถานประกอบการของผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่ปรากฏในใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้ตามมาตรา 86/9 และมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ที่ออกให้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ แล้วแต่กรณี

         6. ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจัดทำรายงานภาษีขายโดยมีข้อความตามแบบรายงานนี้

 

  1. 2. รายงานภาษีซื้อตามมาตรา 87 (2) แห่งประมวลรัษฎากร

       ก. รายงานภาษีซื้อ

       ข. เดือนภาษีและปีภาษี

       ค. ชื่อผู้ประกอบการและเลขประจำผู้เสียภาษีอากร

       ง. ชื่อสถานประกอบการและสำนักงานใหญ่/สาขาที่ ......

       จ. ตารางรายงานภาษีซื้อ

             1. ช่อง “ลำดับที่” ให้กรอกลำดับที่ของใบกำกับภาษีที่ผู้ประกอบการได้จัดเรียงลำดับขึ้นใหม่

             2. ช่อง “วัน เดือน ปี”  ให้กรอกวัน เดือน ปี ของใบกำกับภาษี

             3. ช่อง “เล่มที่/เลขที่ ให้กรอกเลขที่ของใบกำกับภาษี และเล่มที่ ถ้ามี

             4.  ใบกำกับภาษี หมายความรวมถึง ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใบเสร็จรับเงินที่ส่วนราชการออกให้ในการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นตามมาตรา 83/5 และใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากรของกรมศุลกากร หรือกรมสรรพสามิต เฉพาะส่วนที่เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม

             5. ช่อง “เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ” ให้กรอกโดยระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขายสินค้าหรือผู้รับบริการตามที่ปรากฏในใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่ง ประมวลรัษฎากร ใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้ตามมาตรา 86/9 และมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ที่ออกโดยผู้ขายสินค้าหรือผู้รับบริการ แล้วแต่กรณี

        6.  ช่อง “สถานประกอบการ” ให้กรอกโดยระบุสถานประกอบการของผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่ปรากฏในใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่ง ประมวลรัษฎากร ใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้ตามมาตรา 86/9 และมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ที่ออกโดยผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ แล้วแต่กรณี

        7.  ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจัดทำรายงานภาษีซื้อโดยมีข้อความตามแบบรายงานนี้

No customer comments for the moment.

Only registered users can post a new comment.

โฆษณา

สินค้าใหม่

No new products at this time

ตะกร้า  

ว่าง

สินค้าราคาพิเศษ

ไม่มีสินค้าราคาพิเศษ