โฆษณา

รายการสินค้า

ผู้ผลิต

สมัครรับจดหมายข่าว

หลักเกณฑ์ยื่นภาษีเงินได้ของสามีและภริยาใหม่บางประการ

สามีภริยาต่างมีเงินได้ การหักลดหย่อนตาม (1) (ก) และ (ข) ให้หักลดหย่อนรวมกันได้ 60,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


0,00฿

1 รายการในร้านค้า

หลักเกณฑ์ยื่นภาษีเงินได้ของสามีและภริยาใหม่บางประการ

 

__ยกเลิกความใน (2) ของมาตรา 47 แห่งประมวลรัษฎากร และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

__"(2) ในกรณีสามีภริยาต่างมีเงินได้ การหักลดหย่อนตาม (1) (ก) และ (ข) ให้หักลดหย่อนรวมกันได้ 60,000 บาท

__ยกเลิกมาตรา 57 ตรีและ 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร และให้เพิ่มเติมมาตรา 57  ฉ  แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้

__“มาตรา  57  ฉ  ในการเก็บภาษีเงินได้จากสามีและภริยาน้ัน  ให้สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ ยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินที่ตนได้รับในระหว่างปีภาษีที่ล่วงมาแล้วตามมาตรา 56

__ในกรณที่เงินได้พึงประเมินไม่อาจแยกได้อย่างชัดแจ้งว่าเป็นของสามีหรือภริยาแต่ละฝ่ายจำนวนเท่าใด ให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของสามีและภริยาฝ่ายละกึ่งหนึ่ง เว้นแต่เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) สามีและภริยาจะแบ่งเงินได้พึงประเมินเป็นของแต่ละฝ่ายตามส่วนที่ตกลงกันก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ ถ้าตอลงกันไม่ได้ ให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของสามีและภริยาฝ่ายละกึ่งหนึ่ง 

__สามีและภริยาจะตกลงยื่นรายการและเสียภาษีรวมกัน โดยให้ถือเอาเงินได้พึงประเมินของตนเป็นเงินได้ของสามีหรือภริยาอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ หรือจะแยกยื่นรายการและเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) โดยมิให้ถือเอาเป็นเงินได้ของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ แต่ถ้ามีภาษีค้างชำระ สามีและภริยาต้องร่วมรับผิดในการเสียภาษีที่ค้างชำระนั้น

__เมือได้เลือกยื่นรายการตามวรรคสองและวรรคสามในปีภาษีใดแล้ว ให้ถือว่าเป็นวิธีการยื่นรายการสำหรับปีภาษีนั้นตลอดไป เว้นแต่อธิบดีจะอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการดังกล่าว"

__ทั้งนี้ กรณียกเลิกให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 และในส่วนที่เพิ่มเติมให้มีผลบังคับใช้สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ.2555 ที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป


ที่มา:-

พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2555

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2555

No customer comments for the moment.

Only registered users can post a new comment.

โฆษณา

สินค้าใหม่

No new products at this time

ตะกร้า  

ว่าง

สินค้าราคาพิเศษ

ไม่มีสินค้าราคาพิเศษ