โฆษณา

รายการสินค้า

ผู้ผลิต

สมัครรับจดหมายข่าว

สัญญากู้ยืมThere are no products.

สัญญากู้ยืม
**การกู้ยืมเงิน คือ การยืมใช้สิ้นเปลืองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์**
++“ยืมใช้สิ้นเปลือง” คือ “สัญญา” ซึ่ง
1. ผู้ให้ยืมโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินชนิดใช้ไปสิ้นไปนั้นเป็นปริมาณมีกำหนดให้ไปแก่ผู้ยืม และ
2. ผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกัน แทนทรัพย์สินซึ่งให้ยืมนั้น
3. สัญญานี้ย่อมบริบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ยืม
การยืมที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาการจ่ายคืน
ถ้าในสัญญาไม่มีกำหนดเวลาให้คืนทรัพย์สินซึ่งยืมไป ผู้ให้ยืมจะบอกกล่าวแก่ผู้ยืมให้คืนทรัพย์สินภายในเวลาอันควร ซึ่งกำหนดให้ในคำบอกกล่าวนั้นก็ได้
**การคิดดอกเบี้ย**
++ห้ามคิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปี หากในสัญญากำหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละ 15 ต่อปี
++ห้ามคิดดอกเบี้ยจากดอกเบี้ยที่ค้างชำระ แต่ถ้าดอกเบี้ยค้างชำระไม่น้อยกว่า 1 ปี คู่สัญญากู้ยืมจะตกลงกัน โดยเอาดอกเบี้ยนั้นทบต้นเงินแล้วคิดดอกเบี้ยนั้นก็ได้ แต่ข้อตกลงนั้นต้องทำเป็นหนังสือ
**การฟ้องบังคับคดี**
++การกู้ยืมเงินตั้งแต่ 2.000 บาทขึ้นไป ต้อง
1. มีหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง
2. ลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ
3. สามารถฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้
++ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น การจะนำสืบการใช้เงินได้ ก็ต่อเมื่อ
1. มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง
2. ลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดง หรือ
3. เอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือ
4. ได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว

There are no products in this category.

โฆษณา

สินค้าใหม่

No new products at this time

ตะกร้า  

ว่าง

สินค้าราคาพิเศษ

ไม่มีสินค้าราคาพิเศษ