โฆษณา

รายการสินค้า

ผู้ผลิต

สมัครรับจดหมายข่าว

สัญญากู้ยืมThere are no products.

สัญญากู้ยืม
**การกู้ยืมเงิน คือ การยืมใช้สิ้นเปลืองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์**
++“ยืมใช้สิ้นเปลือง” คือ “สัญญา” ซึ่ง
1. ผู้ให้ยืมโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินชนิดใช้ไปสิ้นไปนั้นเป็นปริมาณมีกำหนดให้ไปแก่ผู้ยืม และ
2. ผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกัน แทนทรัพย์สินซึ่งให้ยืมนั้น
3. สัญญานี้ย่อมบริบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ยืม
การยืมที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาการจ่ายคืน
ถ้าในสัญญาไม่มีกำหนดเวลาให้คืนทรัพย์สินซึ่งยืมไป ผู้ให้ยืมจะบอกกล่าวแก่ผู้ยืมให้คืนทรัพย์สินภายในเวลาอันควร ซึ่งกำหนดให้ในคำบอกกล่าวนั้นก็ได้
**การคิดดอกเบี้ย**
++ห้ามคิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปี หากในสัญญากำหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละ 15 ต่อปี
++ห้ามคิดดอกเบี้ยจากดอกเบี้ยที่ค้างชำระ แต่ถ้าดอกเบี้ยค้างชำระไม่น้อยกว่า 1 ปี คู่สัญญากู้ยืมจะตกลงกัน โดยเอาดอกเบี้ยนั้นทบต้นเงินแล้วคิดดอกเบี้ยนั้นก็ได้ แต่ข้อตกลงนั้นต้องทำเป็นหนังสือ
**การฟ้องบังคับคดี**
++การกู้ยืมเงินตั้งแต่ 2.000 บาทขึ้นไป ต้อง
1. มีหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง
2. ลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ
3. สามารถฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้
++ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น การจะนำสืบการใช้เงินได้ ก็ต่อเมื่อ
1. มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง
2. ลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดง หรือ
3. เอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือ
4. ได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว

There are no products in this category.

โฆษณา

ตะกร้า  

ว่าง

สินค้าราคาพิเศษ

ไม่มีสินค้าราคาพิเศษ